دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
94,490

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
72,433

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
59,554

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
223,247

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
96,233

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
79,274

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (4)

دانلود رمان یادش بخیر نازلی pdf از نیلوفر لاری مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر لاری میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یادش بخیر نازلی

بعد از ازدواج مادر سارا او به سرزمین پدری بازگشته و با پسر خان و خان به جنگ و جدال برمیخیزد و

انتقام مرگ پدر خود را از پسری که عاشقانه دوستش دارد میستاند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری

قسمت اول رمان یادش بخیر نازلی

ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺎزﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ آن روز ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ آﯾﻨﻪ ي روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف

ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮق ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد آدم ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد؟

ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ام ﺟﺪا ﻧﺒﻮدم اﻧﮕﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻮاي ﻫﻤﺎن روز ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ

ﮐﻪ ﺟﻠﻮي آﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮم و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻒ

ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ روزﮔﺎري ﺑﺲ دور و دراز ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ آري ﻧﺎزﻟﯽ !از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎه آﻫﯽ

ﭘﺮ ﺳﻮز ﺳﯿﻨﻪ ام را آﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧﺪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ از آن ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺲ

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺌﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ام و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاري ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮي دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ

ﻓﺸﺮده ام ﺗﻮي ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزي ﻣﻮ ﻫﺎي ﻃﻼﯾﯽ ات را ﻣﯿﺒﺎﻓﺘﻢ و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮدم آه !ﻓﺮاﻣﻮش

ﮐﻦ !ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮد ﻻﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﺋﺒﺮاﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﻻﻻﻻﻻ ﺑﺨﻮاب

ﻧﺎزﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺨﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺘﯿﺰم ﻻﻻﻻﻻ ﻓﺪاي ﭼﺸﻢ ﻧﺎزت ﺑﺨﻮاﺑﺎن آن دو ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎزت

ﺷﻨﯿﺪي ﻧﺎزﻟﯽ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ ﺟﺎي ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﻨﺨﻤﯿﺎزه ﻣﯿﮑﺸﯿﺪي و ﮔﻮﺷﻪ اي

ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯿﺰدي ﻧﻔﺲ ﮐﻪ…

 

 

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.