دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان زیبایم را کشت pdf از پرشنگ طاعتی لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
59,383

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
46,597

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
51,733

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
194,789

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
82,759

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
68,389

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس

دانلود رمان زیبایم را کشت pdf از پرشنگ طاعتی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پرشنگ طاعتی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان زیبایم را کشت

عماد مردی که دیوانه‌وار عاشق آوینا است اما آوینا خودش نامزد داره

شب عروسی آوینا عماد به صورت آوینا اسید می‌پاشه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان زیبایم را کشت

  ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﭘﺎرک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽ رود و

در را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻨﺪ   ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و

ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺧﻮدش را از او ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪش ﯾﺎدش ﻣﯽ آﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﯾﺎد اورﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﻧﻔﺮت و ﺗﺮس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺷﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ او    ! را ﮐﻤﯽ ﻋﺬاب دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻤﺪ ﻣﯽ رود

ﺗﺎ ﻟﺒﺎس و ﺣﻮﻟﻪ اش را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﺪای ﻧﺤﺴﺶ را ﺑﺸﻨﻮد

ﮐﺎش ﺷﺐ ﻫﺎ ﻫﻢﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﯾﺎ در راه ﺗﺼﺎدف ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﻣﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد زﯾﺎدی ﺳﮓ ﺟﺎن اﺳﺖ!

آوﯾﻨﺎ ﻋﺰﯾﺰم در رو ﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ﻧﺬاری ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ، ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺎﻫﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻟﻄﻔﺎ در رو ﺑﺎز ﮐﻦ

ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﻈﺮش اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺘﯽ ارزش ﺟﻮاب دادن ﻫﻢ ﻧﺪارد! ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺮدک رواﻧﯽ

ﻟﮕﺪی ﺑﻪ در ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮد آوﯾﻨﺎ! ﻃﺮف ﺣﻤﺎم ﻣﯽ رود   ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺶ

را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ زﯾﺮ دوش ﻣﯽ رود   ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﺶ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻫﺪﻓﺶ اﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ﻧﺤﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون…

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.