دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان یک شب آرامش pdf از gord_afarid لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
63,953

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
49,965

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
52,627

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
198,385

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
84,405

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
69,715

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (5)

دانلود رمان یک شب آرامش pdf از gord afarid لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان gord afarid میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/واقعی

خلاصه رمان یک شب آرامش

کلید انداختم توی قفل و درو آروم باز کردم

نایی برای سرکشی نداشتم

به محض باز شدن در باربد و دیدم از رو مبل روبرویی در بلند شد و به سمتم هجوم اورد

ترسیدم..یه قدم به عقب برداشتم

یه لحظه از دیدن صورت گر گرفته و قرمزش دلم ریخت

با خشونت دستمو گرفت و کشیدم تو و در و محکم بهم کوبید

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زندگی خصوصی منا معیری

قسمت اول رمان یک شب آرامش

ﻣــﻦ ﮐــﻪ ﺧــﻮدم ﻧﻤــﯽ ﺧــﻮام ﺑــﺮم اوﻧﺠــﺎ؛ﻣﻦ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣﯿﺸــﻢ ﺳــﻤﺘﺶ،ﻣﺜﻞ ﯾــﻪ آﻫــﻦ رﺑــﺎ

ﻣــﻦ رو ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش. ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ،آدم ﺳﻤﺖ ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﮐﺸـﯿﺪه ﻣﯿﺸـﻪ ﮐـﻪ ﻗﻠﺒـﺎ دﻟـﺶ ﻧﻤـﯽ ﺧـﻮاد

.ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﻤﺖ آدﻣـﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺸﯽ ﮐـﻪ دﻟـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺧﻮاد،ﺳـﻤﺖ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﺸـﯽ ﮐـﻪ

دﻟـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺧـﻮاد،ﻓﮑﺮ آدﻣـﯽ رو راه ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﻐﺰت ﮐﻪ دﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاد !ﭼﻘﺪر ﭘﺮم از اﯾﻦ دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮادﻫﺎ!

ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﭘﺎرك ﮐﺮدم و ازش ﭘﯿﺎده ﺷﺪم.ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و وارد ﺷﺪم ﻫﻨــﻮزم ﻋﻄــﺮش زﻧــﺪه ﺳــﺖ ﺗــﻮي

ﺧﻮﻧــﻪ !اﻧﮕــﺎر ﻫﻤــﯿﻦ دﯾﺸــﺐ اﯾﻨﺠــﺎ ﺧﻮاﺑﯿــﺪه !ﻧﻤــﯽ ﺧﻮاﺳــﺘﻢ اﻣــﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪم ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻤﻮن!

ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه اﺷﮑﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .در اﺗﺎق رو ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﭘﺎم رو داﺧﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ

ﭼﺸﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﻐﺾ داد زدم: ﭼــﯿــــﻪ؟ﭼﺮا اﯾﻨﺠــﻮري ﻧﮕــﺎﻫﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨﯽ؟ﻣﮕــﻪ زاﯾﻤــﺎن

زودرﺳــﻢ ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣــﻦ ﺑــﻮد ﻟﻌﻨﺘﯽ؟ﻣﮕــﻪ ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣﻨــﻪ ﮐــﻪ ﻧﻤﯿﺘــﻮﻧﻢ ﻫــﻢ ﻣــﺎدر ﺑﺎﺷــﻢ ﻫــﻢ ﭘﺪر؟

ﺗﻘﺼــﯿﺮ ﻣﻨــﻪ ﮐــﻪ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮم ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﻢ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ؟ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﯿﺘﺎ

آﺳﻢ داره؟ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﮕﺎرم رو از ﮐﯿﻔﻢ درآوردم و ﭘﺮت ﮐﺮدم ﺳﻤﺖ ﻋﮑﺴﺶ: ﺗﻮ اﻟﮕﻮم ﺷـﺪي واﺳـﻪ

ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر !ﺗـﻮ ﻣﺴـﺒﺐ ﻣـﺮگ ﻣﺎﻣـﺎن ﻓﺨـﺮي و رﯾـﻪ ﻧـﺎرس ﻫﺎﻧﯿﺘـﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﻮﺋﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﮐﻪ ﮔﻨﺪ

زدی به زندگیمازت ﻧــﻤﯽ ﮔــﺬرﻣـــ! ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺮف زدن ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯽ داد؛ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدم…

دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺎرم ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﻧﻖ

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.