دانلود رمان و آهنگ قدیمی

دانلود رمان عشق وحشی من pdf از مریم طاهری با لینک مستقیم

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
94,492

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
72,433

دانلود

دانلود رمان آنلاین کابوس‌ نامشروع‌ ارباب از مسیحه زادخو pdf
کابوس نامشروع ارباب
59,555

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
223,248

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
96,239

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
79,276

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس

دانلود رمان عشق وحشی من pdf از مریم طاهری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم طاهری میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق وحشی من

ﭼﺎﯾﯽ ﻫﺎ رو رﯾﺨﺘﻢ ورﻓﺘﻢ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ

ﭼﺮا ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ رﻓﺖ ﺑﺎﻻ ودﺳﺘﺎم ﻟﺮزﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻫﺎي ﻟﺮزون ﭼﺎﯾﯽ وﺑﺮداﺷﺖ

ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺗﻮي ﻟﺮزش دﺳﺘﻬﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﻋﺰﯾﺰ روي ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ وﺧﻮدم ﺑﺰرگ ﮐﺮدم از ﺑﭽﮕﯽ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻮده وﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻤﺶ

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همسر دهاتی من گیسو

قسمت اول رمان عشق وحشی من

ﻫﻤﻤﻮن ﻫﻢ ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ وﺑﺎ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻮي داﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺰرگ ﺷﺪه وﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪش وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮاي ﻋﻠﯽ آﻗﺎ زن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ زﺑﻮن ﺑﯽ زﺑﻮﻧﯽ

ﺑﻬﻤﻮن ﻓﻬﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮدﺗﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯿﺸﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ

ﮐﻮﭼﯿﮏ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮي داره ﺗﻮي ﺷﻬﺮك ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ وﮐﺎرﻫﻢ داره ﯾﻪ

ﭘﺲ اﻧﺪازي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮوﺳﯽ وﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﮐﺮده

ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎش ﻧﻤﯿﺬارم ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎ رو ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ وﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰي ﺑﮕﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﻪ ﻋﺰﯾﺰ وﻧﺴﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪن ﻋﻠﯽ وﻣﻬﺘﺎب

ﺟﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ورو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺷﻮ ﻣﺎدر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ

ورﻓﺘﯿﻢ داﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ روي ﻣﺒﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ روﺑﻪ روي ﻫﻢ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ اوﻟﺶ ﺟﻔﺘﻤﻮن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ؟ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ اﻻن ﺑﻤﯿﺮم ﻫﻢ

ﺣﺮﻓﻢ ﻧﻤﯿﺎد ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻟﺮزوﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ – ﺷﺮاﯾﻄﻢ وﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺘﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ

اﻣﺎ اﮔﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺗﻮي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖ

ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زن ﻫﺎ ﯾﻪ…

حقوق ناشران

چنانچه صاحب اثر رمان هستید و مایل حذف رمان خود از وبسایت هستید .

میتوانید به شماره 09100544020 در واتساپ پیام بدید.

نظرات کاربران
    • چنانچه اختلالی در دانلود و یا اشکالی در نگارش مطلب وجود دارد در این قسمت اطلاع دهید.
    • از درج نظرات بی ربط و توهین آمیز جدا خودداری کنید.
    • نظرات پس از یک الی هشت ساعت تایید میشوند.